Az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében  a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására

A támogatás igénybevétele
A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:
a)  tanyai lakóépület felújítására;
b)  gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c)  gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d)  karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e)  szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f)  állatállomány kialakítására, bővítésére;
g)  tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h)  tanyagazdaság energetikai megújítására;
i)  egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j)  környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k)  tanyai  lakó-  és  vagyonbiztonsági  eszközök,  rendszerek,  valamint  a  biztonságot  fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint
l)  tanya-tó kialakítására, bővítésére.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az  a  mezőgazdasági  tevékenységet  végző  őstermelő,  egyéni  vállalkozó  és  családi
gazdálkodó  (a  továbbiakban  együtt:  pályázó)  jogosult,  aki  a  jelen  pályázati  kiírásban
meghatározott tanyás települések valamelyikén
a)  lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, amelyet a pályázathoz elektronikusan mellékelni kell),
b)  a  tanya  a  körzeti  földhivatali  nyilvántartás  szerint  a  saját,  a  házastársa,  a  testvére, valamely  egyenes  ági  leszármazottja,  egyenes  ági  felmenője,  vagy  a  családi  gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes  másolatával  –  kell  igazolni,  amelyet  a  pályázathoz  elektronikusan  mellékelni kell),
c)  a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat,
d)  a  2010.,  2011.  és  2012.  évi  összes  bevétele  átlagának  legalább  50%-a  mezőgazdasági tevékenységből  származott  (nyilatkozni  kell  róla,  amelyet  a  pályázathoz  mellékelni kell), és
e)  a tanyagazdaságának 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének  átlaga  nem  haladta  meg  a  nettó  8  millió  forintot  (nyilatkozni  kell  róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az adott tanyára vonatkozóan a 2011., 2012. és
2013. évi Tanyafejlesztési Programok egyikében sem részesültek támogatásban és erről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

Mezőgazdasági  tevékenységből  származó  bevételnek  számít  a  mezőgazdasági tevékenységet  folytató  gazdálkodó  gazdaságából  kikerült  termékek  értékesítéséből,  a gazdálkodó  által  nyújtott  szolgáltatásból  származó  bevételeknek,  valamint  az  egységes területalapú  támogatás,  a  költségek  fedezetére  és  a  fejlesztési  célra  folyósított  támogatás bevételként  figyelembe  vett  része  és  az  egyéb  mezőgazdasági  jogcímen  folyósított támogatások együttes összege.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

A  megítélhető  támogatás  maximális  összege  –  figyelembe  véve  a  pályázó  részére korábban  folyósított  mezőgazdasági  de  minimis  támogatásokat  –  pályázónként legfeljebb  7 500  eurónak  megfelelő  forintösszeg,
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig  a  pályázatban  el  nem  számolható  költségelemek  szerepeltetésétől  függően  – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a.
d)  A  fejlesztés  megvalósításához  a  pályázónak  a  pályázat  tárgyát  képező  beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor  a  40.  életévét  még  nem  töltötte  be)  minimum  10%-át  saját  forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.

A pályázat benyújtása, befogadása
1)  A  pályázatok  elektronikus  benyújtására  2014.  február  7.  08  óra  00  perctől  – forráskimerülés  esetének  kivételével  –  2014.  március  10.  23  óra  59  percig  van lehetőség. Forráskimerülés esetén felfüggesztik!

A  hiányosan,  vagy  hibásan  benyújtott  pályázatok  esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek listája
1)  Nyilatkozatok (formanyomtatványon kitöltve).
2)  A  lakcímkártya  és  a  személyi  igazolvány  mindkét  oldala  szkennelt,  elektronikus formában,  amellyel  igazolja,  hogy  a  Rendelet  hatálybalépését  megelőző  időponttól kezdve  életvitelszerűen  a  tanyán,  mint  lakóhelyén  él.  (A  lakcímkártyán  található „Lakóhely” rovat figyelembe vételével.)
3)  30  napnál  nem  régebbi  körzeti  földhivatali  hiteles  tulajdoni  lap  szemle,  vagy  teljes másolata a tanyatelekről szkennelt, elektronikus formában.
4)  Amennyiben a tanya nem a pályázó, hanem a házastársa, a testvére, valamely egyenes ági leszármazottja, egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van, akkor  a  tulajdonos  személyi  igazolványa  mindkét  oldalának  másolata  szkennelt, elektronikus formában.
5)  Őstermelő,  vagy  egyéni  vállalkozó,  vagy  családi  gazdálkodó  tevékenység  folytatását  igazoló  érvényes  dokumentum  valamelyikének  másolata  szkennelt,  elektronikus formában.
6)  Gazdálkodási  eszköz,  gép  vásárlása  esetén  legalább  1  db  árajánlat  szkennelt, elektronikus formában. Az árajánlaton kerüljön feltüntetésre, hogy új vagy használt gép- vagy eszköz.
7)  Építési munkálatok esetén legalább 1 db árajánlat szkennelt, elektronikus formában.
8)  A  pályázó  bankszámlaszámával  és  adószámával  ellátott,  az  MVH  ügyfél-azonosító visszaigazolását  tartalmazó  dokumentum  vagy  igazolás  arról,  hogy  kérelmezte nyilvántartásba  vételét  az  MVH  által  vezetett  Egységes  Mezőgazdasági  Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. Szkennelt, elektronikus formában.
9)  Ellenőrzött  ökológiai  gazdálkodás  folytatása  esetén  az  erről  szóló  tanúsítvány  és mellékleteinek  szkennelt,  elektronikus  másolata.  (Csak  abban  az  esetben,  ha  a pályázati adatlapon erre a kérdésre igennel válaszol.)

A  cégszerűen  aláírt,  az  árajánlat  tevő  adatait  tartalmazó  árajánlatoknak  kötelezően tartalmazniuk kell tételenként a nettó és a bruttó árat is!