A pénzmosás az adócsalásnál is megfoghatatlanabb valami, talán olyan mint a korrupció, de ebből nem a politikusgyerekek kapnak budai lakást. Szerencsénkre a módosuló jogszabályok miatt ismét volt/van/lesz módunk felesleges és érthetetlen papírokat kitölteni.
Annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonos adatainak megadásában szakszerűen járhassunk el pár információ:
Ki tekinthető tényleges tulajdonosnak?

A tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával.
Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:

 • jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
 • meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
 • akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

Tényleges tulajdonos alapítványnál az a természetes személy, aki:

 • az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
 • akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 • aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy
 • meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

Az alábbi szervezetek esetében vezető tisztségviselőnek minősül:

 • lakásszövetkezet: igazgatóság elnöke, ügyvezető elnök,
 • egyesülés: igazgató
 • erdőbirtokossági társulat: elnök
 • egyesület: elnökség vagy elnök
 • szövetség: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
 • szövetkezetek: igazgatóság elnöke és tagjai, ügyvezető elnök
 • ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, közjegyzői iroda: irodavezető
 • Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet: ügyintéző szerv elnöke
 • pártok: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
 • kamarák, egyéb köztestületek: elnök
 • szakszervezetek: elnök
 • külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe: vezető tisztségviselő
 • egyházak és egyházi intézmények: a szervezeti felépítésének ismeretében határozható meg.

Aztán mit is jelent a MEGHATÁROZÓ BEFOLYÁS?

 • aki tag vagy részvényes, és jogosult a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
 • más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Ki a tényleges tulajdonos, ha egy vállalkozás vagy egyéb szervezet a tulajdonos?
Ha egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor a tulajdonos jogi személy tényleges (természetes személy) tulajdonosait kell feltüntetni az ügyfél természetes személy tényleges tulajdonosaiként.